Haber Detayı
10 Temmuz 2018 - Salı 20:19
 
Avcılar dikkat !
Gündem Haberi
Avcılar dikkat !

T.C.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü

 

AVCI DERNEKLERİ VE AV BAYİLERİ ARACILIĞIYLA
AVLANMA İZİN KARTI SATIŞI KONULU GENELGE

 

Avcılığın hukuki çerçevede sürdürülmesi, eğitim ve denetim çalışmalarının yanında, avlanma izin kartlarının 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun (Kanun) 1, 2, 3 ve 14 üncü maddelerinde belirtilen hükümleri çerçevesinde, dernek ve/veya av bayileri ile işbirliği yapılarak temininin kolaylaştırılmasıyla mümkün olacaktır. Kanun uyarınca avcı kuruluşlarının kurulması ve çalışmasının teşvik edilmesi Bakanlığımızın uhdesinde bulunmaktadır.

       Bu itibarla; öncelikli olarak avlanma izin kartı verme hizmeti protokolü hükümlerini kabul eden avcı dernekleriyle, avcı derneklerinin talep etmemesi durumunda ise il ve ilçelerde faaliyet gösteren av bayileri ile bu genelge kapsamında protokol yapılacaktır.

       Avcılığın yaşatılması için her şeyden önce avın yaşatılması gerçeğinden hareketle, av ve yaban hayvanı türlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için ülkemizde devlet ve genel avlaklar tesis edilmiştir. Protokolü imzalayan avcı dernekleri; avlaklarda barınan av hayvanlarına ait popülasyonların değerlendirilmesinde idareye (il şube müdürlüğü) yardımcı olmak zorundadır.

       Avcı dernekleri/av bayilerinin avlanma izin kartı verme hizmetini yapmak istemeleri halinde istenecek belgeler ile protokol örnekleri ekte yer almaktadır. Protokol süreleri av yılını kapsayacaktır.

       Uygulamalar aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir.

       1- Av yılında Bakanlık tarafından bastırılacak hologram güvenlik pulu içeren avlanma izin kartları kullanılacaktır.

       2- Bakanlık tarafından idareye gönderilecek avlanma izin kartları, idare muhasebe yetkilisi tarafından teslim alınarak muhasebeleştirildikten sonra, yetkilendirilecek (veznedar veya mutemet) kişilere zimmetle teslim edilecektir.

       3- Protokol için istenen şartları yerine getiren dernek/av bayilerine, idare tarafından “Avlanma İzni Kartı Verme Yetki Belgesi” düzenlenecektir.

       4- İdare muhasebe yetkilisi veya yetkilendirilen kişiler; avlanma izin kartı talep eden dernek ve/veya bayi temsilcisinden “Avlanma İzin Kartı Verme Yetki Belgesi” nin bir suretini aldıktan sonra, avlanma izin kartı ücretinin peşin ve tam olarak yatırıldığını kontrol edecek ve avlanma izin kartlarının seri numaralarının yer aldığı tutanağı dernek ve/veya bayi temsilcisine teslim edecektir.

       5- Avcı dernekleri, üyeleri adına avlanma izin kartı temini için satın alacakları kart sayısı kadar toplam avlanma izin ücretini, derneğin banka hesabından idarenin hesabına aktaracaktır. Dernekler elden nakit olarak ya da dernek hesabı dışındaki kişisel hesaplardan havale ederek idareden dernek adına avlanma izin kartı alamayacaklardır. Av bayileri avlanma izin ücretlerini idarenin hesabına yatırmalarını müteakip, dekont örneği ile idareye başvurarak idare muhasebe yetkilisinden veya yetkilendirilmiş kişilerden avlanma izin kartı alabilecektir.

       6- Bakanlık Makamından alınan ücret Olur’una istinaden; idarenin merkezinde veznedar veya mutemet; şefliklerde ise mutemet eliyle avcılara doğrudan avlanma izin kartı satışı da gerçekleştirilecektir.

       7- Protokol imzalayan avcı dernekleri sadece kendi derneklerine üye olan ve üyeliklerini belgeleyen avcılara avlanma izin kartı verebilecek, başka avcı derneklerinin üyesi olan avcılara avlanma izin kartı veremeyecektir.

       Ayrıca, dernekler ve av bayileri;

       - Dernek üyesi olmayan avcılara,

       - 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında saklı tutulan hakların kullanımına ilişkin belge sahibi olup avcılık belgesi verilenler ile Türklük belgesi sahibi olan ve yabancı avcılık belgesi verilen Batı Trakyalı Türklerin dışında kalan diğer yabancı avcılık belgesi sahibi yabancı uyruklu avcılara avlanma izin kartı veremeyecektir.

       8- Dernekler,

Avlanma İzin kartı satış bedelleri ve derneklere yapılacak iskonto miktarları her yıl bakanlık tarafından belirlenecektir.

Dernek, Avcı Derneğine üye avcılar için belirlenen o av yılına ait “Avlanma İzin Kartı” ücretinden, iskontoyu düşerek kalan miktarı idare hesabına yatıracaktır. Ücretini ödediği miktarda kartı alarak üyelerine kart üzerinde yazılı fiyattan satacaktır.

İdare bu işlemi muhasebeleştirirken iskonto hesaplarını çalıştıracak, avlanma izin kartı üzerinde yazılı olan tutar KDVdâhil tutar olacak, KDV miktarı düşülen bedelin tamamı gelir

hesabına kaydedilecektir.

2018-2019 av yılında Avcı Derneğine üye avcılar için Avlanma İzin Kartı bedeli 125 TL, derneklere yapılacak iskonto bedeli 22 TL olarak belirlenmiştir. İdare hesabına kart başına 103 TL yatıran derneğe, talep ettiği miktarda kart satılacaktır.

Muhasebeleştirilirken, kart bedeli olan 105,93 TL gelir hesabına, 19,07 TL ise KDV hesabına alınacaktır.”

       9- Av bayileri;

       - Bakanlık Makamından alınan Olur da yer alan avcı derneğine üye olan avcılar için belirlenen avlanma izin ücretinin 90’nını, avlanma izin kartı bedeli olarak idarenin hesabına havale etmeleri halinde talep edilen miktarda avlanma izin kartı verilecektir. Makamca belirlenen avlanma izin ücretlerinden av bayilerince idareye aktarılanın dışında kalan 10’luk kısmı ise gerçekleştirilecek hizmetin karşılığı olarak av bayisinde bırakılacaktır.

       10- Avcı dernekleri ve av bayileri almış oldukları avlanma izin kartlarını, Bakanlığın belirlemiş olduğu bedelin altında veya üzerinde satamayacaktır.

       11- İdare muhasebe yetkilisi tarafından yetkilendirilen kişiler (veznedar veya mutemet) avlanma izin kartlarının verilmesinden, bedellerin tahsil edilmesinden ve avlanma izin kartlarının kayıt ve zimmetten düşülmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olacaklar ve herhangi bir yanlışlığa mahal vermeden gerekli koordinasyonu sağlayacaklardır.

       12- Avcı dernekleri ve av bayileri almış oldukları avlanma izin kartlarını av yılı içinde satamaz ise, satılamayan izin kartları idare tarafından geri alınmayacak, ücretleri geri ödenmeyecektir. Bu hususla ilgili olarak avcılar, dernekler ve av bayileri önceden bilgilendirilecektir.

       13- İlgili mevzuatları uyarınca avcı derneklerine üye olamayacaklarına dair kurumlarından getirecekleri yazıya istinaden, kamu görevlilerine avlanma izin kartlarının satışında, avcı derneğine üye olanlara uygulanan indirim idarece aynen yansıtılacaktır.

       14- Avlanma izin kartı verme yetkisi verilen dernek ve av bayileri idare tarafından denetlenecek, yaptıkları işlemler kontrol edilecektir.

       15- Bakanlığımızın bastıracağı avlanma izin kartları dışında sahte kart bastıran ve kullananlar hakkında mer’i mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Bu fiilin dernek ve/veya av bayileri tarafından gerçekleştirildiği tespit edildiğinde ise mer’i mevzuat hükümleri yanı sıra protokol tek taraflı olarak içerisinde bulunulan av dönemi için iptal edilecektir. Sonraki yıllar için protokol yapılıp yapılmayacağına ise dernek yönetiminin değişmesi de göz önüne alınarak Bölge Müdürlüklerince karar verilecek, av bayileriyle ise bir daha protokol yapılmayacaktır.

       16-Avcı dernekleri ve av bayileri tarafından avcılara avlanma izin kartı verilmesinde aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

       a- Avlanma izin kartı; geçerli avcılık belgesine (avcılık belgesi vizeli olacak) sahip avcılara verilecek ve kart üzerine avcılık belgesinin numarası yazılacaktır.

       b- Avlanma izin kartları satış esnasında Avlak Yönetim Bilgi Sistemine (AVBİS) girildikten sonra avcıya verilecektir.

       c- Avlanma izin kartı veren avcı dernekleri ve av bayileri; av yılında satış bilgi cetvelini doldurup imzalayarak her ayın sonunda idarelere göndereceklerdir. Satış bilgi cetvelleri gerekli kayıtlar yapıldıktan sonra idarede muhafaza edilecektir.

       ç- Tescil edilen genel ve devlet avlaklarında barınan av hayvanı popülasyonlarının değerlendirilmesi bu protokol ekinde yer alan envanterle alakalı bilgiler çerçevesinde yapılacaktır. Envanter çalışmalarına katılmayan ve istenen anket formlarını zamanında düzenlemeyen derneklerle protokol yapılmayacaktır. Envanter bilgileriyle ilgili herhangi bir değişiklik olması durumunda Genel Müdürlükçe Bakanlık bölge müdürlükleri bilgilendirilecektir.

       d- Dernekler ve av bayileri, protokol hükümlerine uymamaları halinde yetki belgeleri idarece tek taraflı olarak içerisinde bulunulan av dönemi için iptal edilecektir. Sonraki av dönemlerinde protokol yapılıp yapılmayacağına Bölge Müdürlüklerince karar verilecektir.

       e- 4915 sayılı Kanunun 8 inci maddesi kapsamında 2 katılım payını ödemeyen av bayilerine bir sonraki av döneminde avlanma izin kartı satış yetkisi verilmeyecektir.

       f- Av yılı sonunda idarece satılamayan avlanma izin kartları, Bölge Müdürlüklerince imha edilecek, imha tutanakları en geç Nisan Ayı sonuna kadar bilgi için Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir.

       03.05.2016 tarih ve 59556165-010.06-1 Sayılı 2016/1 numaralı Genelge yürürlükten kaldırılmış olup, avlanma izin kartı satışları, av yıllarında bu Genelge kapsamında yapılacaktır.

 

       Avcı dernekleri ve Av Bayilerinin dikkatine.

Kaynak: Editör:
Etiketler: Avcılar, dikkat, !,
Yorumlar
Haber Yazılımı